Додаток 3

до Договору про постачання

електричної енергії  споживачу

 

ДОГОВІР

про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом

приватним домогосподарством

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІРОВОГРАДСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" (далі – Постачальник), яке діє на підставі ліцензії з постачання електричної енергії споживачу, виданої згідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.06.2018 року № 429.

Договір про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством (Договір за "зеленим" тарифом) є публічним договором приєднання та додатком до Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, регулює цивільні права та обов'язки, а також встановлює порядок та умови купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом за місцезнаходженням приватного домогосподарства Споживача, на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства.

Договір за "зеленим" тарифом укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Споживача до цього Договору за "зеленим" тарифом, згідно із заявою-повідомленням, яка є Додатком до цього Договору за "зеленим" тарифом.

Умови цього Договору за "зеленим" тарифом розроблені відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312 (далі - ПРРЕЕ).

Даний Договір за "зеленим" тарифом між Постачальником та Споживачем укладається за умови:

– врегульованого між Споживачем та оператором системи питання улаштування вузла обліку згідно з вимогами чинного законодавства та укладення (внесення відповідних змін) договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з урахуванням прийнятої до експлуатації генеруючої установки (генеруючих установок) приватного домогосподарства;

– наявності діючого між Постачальником та Споживачем договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (наявність особового рахунку відкритого за об’єктом споживача).

– під час виконання умов цього договору сторони зобов'язуються діяти відповідно до чинного законодавства, Закону України "Про ринок електричної енергії", Кодексу комерційного обліку, Кодексу розподілу, Правил роздрібного ринку електричної енергії.

 

1. Предмет договору

За цим Договором Споживач має право продавати постачальнику універсальних послуг електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру (необхідне підкреслити) об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, а постачальник універсальних послуг бере на себе зобов'язання купувати у Споживача електричну енергію за "зеленим" тарифом, встановленим НКРЕКП, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, у строки, передбачені цим Договором.

Постачальник універсальних послуг урегульовує взаємовідносини з побутовим споживачем щодо купівлі-продажу електричної енергії з дати улаштування засобу обліку, придатного до проведення розрахунків за "зеленим" тарифом, та внесення інформації про приєднану генеруючу установку до паспорта точки розподілу (передачі) електричної енергії.

 

2. Права та обов'язки сторін

2. 1. Постачальник універсальних послуг має право:

– тимчасово припиняти купівлю виробленої генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства електричної енергії у разі виявлення постачальником послуг комерційного обліку та/або оператором системи пошкодження засобу вимірювальної техніки або його неправильної роботи, пошкодження або відсутності пломб на ньому з вини Споживача;

– надавати інформацію про послуги, пов'язані з купівлею електричної енергії;

– сплачувати Споживачу неустойку (пеню) у разі прострочення платежів за отриману електричну енергію.

2.2. Постачальник універсальних послуг зобов'язаний:

– здійснювати отримання та обробку даних вузла обліку Споживача, отриманих від постачальника послуг комерційного обліку та/або оператора системи;

– надавати Споживачу оформлені платіжні документи;

– купувати у Споживача за "зеленим" тарифом, встановленим НКРЕКП, електричну енергію в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, на підставі Звітів про покази засобів обліку та Актів приймання-передавання товару (електричної енергії);

– сплачувати Споживачу неустойку (пеню) у разі прострочення платежів за отриману електричну енергію.

2.3. Споживач має право на:

– отримання плати за електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, за "зеленим" тарифом, відпущеної постачальнику універсальних послуг в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством;

– відшкодування згідно із чинним законодавством збитків, заподіяних внаслідок порушення його прав;

– оплату неустойки (пені) у разі прострочення платежів за отриману постачальником універсальних послуг електричну енергію відповідно до умов та порядку оплати, визначених цим Договором;

– здійснення контролю за правильністю оформлення постачальником універсальних послуг платіжних документів;

– продавати електричну енергію, вироблену генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства понад власне споживання протягом розрахункового періоду, постачальнику універсальних послуг за "зеленим" тарифом.

2.4. Споживач зобов'язаний:

– дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та цього Договору;

– забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію електроустановок приватного домогосподарства, у тому числі генеруючих установок;

– забезпечувати збереження засобів вимірювальної техніки і пломб на них у разі розміщення вузла обліку на території приватного домогосподарства;

– допускати оператора системи розподілу для виконання заміни непрацюючого засобу обліку.

 

3. Вимірювання та облік електричної енергії

3.1. Для розрахунків за вироблену (понад власне споживання приватним домогосподарством) електричну енергію використовується засіб (засоби) вимірювальної техніки, характеристики якого (яких) дозволяють одночасно обліковувати обсяги відпущеної в електричну мережу та отриманої з електричної мережі електричної енергії або сальдо перетоків електричної енергії за календарний місяць. Вузол обліку має бути обладнаний пристроєм, який забезпечує дистанційне зчитування даних для роботи в складі автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії постачальника послуг комерційного обліку (оператора системи).

 

4. Умови та порядок оплати

4.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць. Оплата за продану електричну енергію, вироблену в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, здійснюється постачальником універсальних послуг до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим, за умови підписання Споживачем не пізніше 07 числа місяця, наступного за розрахунковим звіту про покази засобу обліку вимірювальної техніки, обсяги та напрямки перетоків прийнятої-переданої електричної енергії та акту прийому-передачі товару.

4.2. Постачальником універсальних послуг повинен перераховувати кошти для оплати проданої Споживачем електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру генеруючою установкою приватного домогосподарства, на поточний рахунок Споживача відповідно до заяви-повідомлення.

4.3. У разі зміни "зеленого" тарифу розрахунки за придбаний постачальником універсальних послуг обсяг відпущеної приватним домогосподарством електричної енергії у мережу, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством, здійснюються відповідно до встановленого НКРЕКП "зеленого" тарифу. Зміни "зеленого" тарифу не потребують внесення відповідних змін до цього Договору.

4.4. Термін дії "зеленого" тарифу та покладення спеціальних обов'язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії на постачальника універсальних послуг визначаються відповідно до закону.

4.5. Постачальником універсальних послуг щомісяця на основі отриманих показів засобу вимірювальної техніки не пізніше 06 числа місяця, наступного за розрахунковим, подає Споживачу (направляє на електронну пошту, СМС повідомленням з запрошенням до офісу, поштове відправлення тощо) звіт про покази засобу вимірювальної техніки, обсяги та напрямки перетоків прийнятої-переданої електричної енергії та акт прийому-передачі товару.

У разі наявності у Споживача заперечень та/або зауважень до складених Постачальником звіту про покази засобу вимірювальної техніки, обсяги та напрямки перетоків прийнятої-переданої електричної енергії та/або акту прийому-передачі товару, ці заперечення та/або зауваження протягом трьох календарних днів письмово надсилаються Постачальнику.

У разі наявності спору між Сторонами Договору за "зеленим" тарифом щодо обсягу переданої-прийнятої електричної енергії чи вартості переданої Споживачем та прийнятої Постачальником електричної енергії, до вирішення спірного питання Постачальник перераховує кошти для оплати проданої Споживачем електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру генеруючою установкою приватного домогосподарства, за обсяг, який не є предметом спору (менша із величин вказана однією із Сторін) та за цінами, визначеними в акті прийому-передачі товару, що складений Постачальником.

Якщо засіб вимірювальної техніки тимчасово не працює в складі автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії постачальника послуг комерційного обліку/та або оператора системи, контрольне знімання показів засобу обліку проводиться постачальником послуг комерційного обліку та/або оператором системи щомісяця. Покази засобу вимірювальної техніки фіксуються в акті прийому-передачі товару (електричної енергії), який складається в двох примірниках та підписується Споживачем і постачальником універсальних послуг. За необхідності до акта додається роздруківка з пам'яті засобу вимірювальної техніки про обсяги та напрямки перетоків електричної енергії за відповідний розрахунковий період.

4.6. У разі виявлення постачальником послуг комерційного обліку/та або оператором системи пошкодження засобу вимірювальної техніки, його неправильної роботи чи пошкодження або відсутності пломб на ньому з вини споживача, купівля електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру генеруючими електроустановками приватного домогосподарства, припиняється з першого дня розрахункового періоду, в якому було виявлено порушення, та поновлюється з дати відновлення комерційного обліку електричної енергії після усунення порушень.

4.7. Якщо порушення комерційного обліку електричної енергії в приватному домогосподарстві сталося не з вини Споживача, розрахунок виробленої генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства, але не облікованої електричної енергії, має здійснюватися відповідно до обсягів електричної енергії, виробленої у відповідному періоді попереднього року.

4.8. У разі відсутності даних за попередній рік розрахунок виробленої генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства, але не облікованої електричної енергії, має здійснюватися Споживачем відповідно до обсягів, які були зафіксовані в попередньому розрахунковому періоді.

4.9. У разі несплати обсягу придбаної електричної енергії до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим, постачальник універсальних послуг зобов'язаний сплатити Споживачу пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

 

5. Відповідальність сторін

5.1. Постачальник універсальних послуг несе відповідальність за:

– шкоду, заподіяну Споживачу або його майну, в розмірі і порядку, визначених відповідно до чинного законодавства;

– прострочення оплати за придбану електричну енергію;

– порушення прав Споживача.

5.2. Постачальник універсальних послуг не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Споживачу, якщо доведе, що шкода виникла з вини Споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили.

5.3. Споживач несе відповідальність за:

– шкоду, заподіяну постачальнику універсальних послуг або його майну, в розмірі і порядку, визначених відповідно до чинного законодавства;

– порушення прав постачальника універсальних послуг, відмову в доступі до об'єкта Споживача відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством та ПРРЕЕ;

– пошкодження засобів обліку.

5.4. Споживач не несе відповідальності за шкоду, заподіяну постачальнику універсальних послуг, якщо доведе, що шкода виникла з вини постачальника універсальних послуг або внаслідок дії обставин непереборної сили.

 

6. Строк договору

6.1 Договір за "зеленим" тарифом набирає чинності з дати реєстрації Постачальником заяви–повідомлення про укладення договору про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством, яка є додатком до цього Договору за "зеленим" тарифом, якщо Постачальником протягом трьох робочих днів не було відмовлено Споживачеві в укладенні Договору за "зеленим" тарифом.

Зобов’язання щодо купівлі постачальником універсальних послуг за "зеленим" тарифом обсягів виробленої електричної енергії з альтернативних джерел енергії генеруючою установкою приватного домогосподарства починають діяти з дати улаштування засобу комерційного обліку.

6.2. Договір за "зеленим" тарифом діє протягом дії договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, укладеного між Споживачем та Постачальником.

6.3. Дія цього Договору достроково припиняється у всіх випадках припинення дії договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (зупинення дії ліцензії Постачальника, його банкрутства чи ліквідації, зміни Постачальника чи власника об’єкта споживача) або дій Споживача що призвели до несанкціонованої зміни істотних умов Договору (технічної невідповідності генеруючої установки однолінійній схемі, в тому числі, збільшення її потужності понад встановлені діючим законодавством обмеження, зміна типу генеруючих елементів - сонце на вітер або навпаки). В такому випадку цей Договір вважається припиненим з моменту направлення Постачальником повідомлення про припинення цього Договору.

6.5. Сторони мають право розірвати цей Договір у встановленому законодавством порядку.

6.6. Усі повідомлення за цим Договором вважаються зробленими належним чином у спосіб, зазначений в заяві-повідомленні та в цьому договорі. Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених в заяві-повідомленні.

6.7. Додатки до Договору, в тому числі публічні, сформовані Постачальником та розміщені на сайті є невід’ємною частиною договору.

 

7. Порядок вирішення спорів

Спори, що можуть виникнути під час користування електричною енергією, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

 

Постачальник:

ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

вул. Велика Перспективна, 78

25006, м. Кропивницький,

п/р UA613234750000026034303602374

в АТ Ощадбанк, МФО 323475

код ЄДРПОУ 42132581

ІПН 421325811238

Тел./факс (0522) 35-82-25/(0522) 33-07-09