Додаток 2

до Договору про постачання

електричної енергії постачальником

універсальних послуг

Комерційна пропозиція №4-УП

для колективних побутових споживачів (населення) 

Постачальник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

(ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК")

Дана комерційна пропозиція пропонується на території здійснення господарської діяльності з розподілу (передачі) електричної енергії наступних операторів систем розподілу: ПрАТ "Кіровоградобленерго", АТ "Укрзалізниця" та АТ "Полтаваобленерго". 

1. Механізм визначення ціни.

1.1. Розрахунки за спожиту електричну енергію проводяться за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до затвердженої НКРЕКП методики та оприлюднюються ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" не пізніше, ніж за 20 днів до її застосування, шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті, у засобах масової інформації та на своїх інформаційних стендах у центрах обслуговування споживачів.

1.2. Ціна (тариф) на електричну енергію застосовується по відповідним категоріям побутових споживачів (населення)  та діє з дати її введення в дію.

1.3. За наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки проводяться за відповідними цінами (тарифами) та відповідними тарифними коефіцієнтами, які розміщуються на офіційному веб-сайті ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК". При визначенні вартості спожитої електроенергії за кожним рівнем ціни (тарифу) застосовується питома вага обсягу електроенергії, що спожита у відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду до загального обсягу спожитої електроенергії в цьому періоді.

1.4. Ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу включені до ціни на електричну енергію, що постачається на умовах універсальної послуги відповідно оплату послуг оператора системи передачі та оператора системи розподілу забезпечує ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК". 

2. Порядок розрахунків

2.1. Повна оплата вартості обсягу спожитої електричної енергії в розрахунковому періоді проводиться споживачем самостійно за фактичними показами приладів обліку електричної енергії  протягом 10 робочих днів від дати отримання платіжного документа, але не пізніше 20 календарного дня періоду, наступного за розрахунковим. Розрахунковим періодом є календарний місяць. Не отримання Споживачем рахунку Постачальника не звільняє Споживача від виконання зобов'язань з оплати електричної енергії згідно частини першої даного пункту.

2.2. Споживач має можливість провести оплату у зручний спосіб за вибором: готівковими коштами, платіжною карткою, безготівковими коштами в центрах обслуговування споживачів, банках або через інші сервіси прямих платежів, з використанням мережі Інтернет (інтернет-банкінг), в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством.

2.3. У разі, якщо Споживачем порушуються терміни оплати з нього стягується в безспірному порядку крім суми основної заборгованості пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми боргу за кожний день прострочення терміну оплати без обмеження періоду її нарахування до дати повної оплати, сума інфляційних втрат та три відсотки річних від простроченої суми заборгованості.   

2.4. За ініціативою споживача ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК"  безоплатно надасть оформлений акт звіряння спожитої та оплаченої електричної енергії, відповідно до отриманих від оператора системи фактичних показів приладу обліку споживача. Показники лічильника можуть бути надані споживачем до відповідного оператора системи або до ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" самостійно не пізніше 5-го числа місяця, наступного за розрахунковим, шляхом повідомлення по телефону чи іншими електронними засобами.

3. Інші умови.

3.1. Розмір компенсації Споживачу за недодержання ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" якості надання комерційних послуг надається в обсягах та у порядку, затвердженому постановою НКРЕКП №375 від 12.06.2018 року, яка розміщена на офіційному сайті  ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК".

3.2. Споживачі, що визнані у встановленому КМУ порядку вразливими, повідомляють про це ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" у заяві-приєднанні до Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (далі - Договір). Розмір пільгової плати побутового споживача визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та враховується у платіжному документі, що надається Споживачу.

3.3. Споживач має право змінювати Постачальника без сплати будь-яких штрафних санкцій на користь Постачальника у разі дострокового розірвання Договору відповідно до процедури, викладеної в Правилах роздрібного ринку електричної енергії.

3.4. «ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" може інформувати Споживача про виникнення заборгованості у телефонному режимі або за допомогою СМС-повідомлень». 

4. Термін дії договору

4.1. Договір набирає чинності з дати оплати рахунка, отриманого від ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК", або фактичного споживання будь-яких обсягів електричної енергії, або підписання Споживачем заяви – приєднання до Договору і укладається на строк до 31 грудня 2021р., а в частині розрахунків Договір діє до повного їх  виконання. 

4.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодною із сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов, але ні в якому разі не більше, ніж на термін дії Договору споживача про надання послуг розподілу (передачі) електричної енергії.

4.3. Дана комерційна пропозиція діє з 01.01.2021 р. по 31.08.2021 р.

4.4. Комерційна пропозиція вважається продовженою на кожний наступний квартал, якщо не пізніше, ніж за 20 днів до кінця кварталу Постачальник не повідомив Споживача про внесення змін до комерційної пропозиції та/або викладення її в новій редакції. Споживач має або погодитись з запропонованою Постачальником комерційною пропозицією в новій редакції (шляхом її підписання або здійснення оплати рахунку, що буде розрахований відповідно до комерційної пропозиції в новій редакції) або надати письмові заперечення.

Ненадання Споживачем Постачальнику письмових заперечень проти продовження договірних відносин на умовах комерційної пропозиції в новій редакції та продовження фактичного споживання Споживачем електричної енергії – засвідчує факт погодження Споживача з комерційною пропозицією в новій редакції та прийняттям на себе нових (змінених) зобов’язальних умов. Якщо Споживач не погоджується з запропонованою Постачальником комерційною пропозицією в новій редакції, то він повинен повідомити про це Постачальника протягом 5-ти робочих днів з дня отримання Повідомлення про внесення змін до комерційної пропозиції від Постачальника. В такому випадку дія договору про постачання електричної енергії споживачу припиняється зі спливом терміну дії даної комерцйної пропозиції.

Постачальник:

ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК"

25006, Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, будинок 78. Тел.: (0522) 35-82-25

Код за ЄДРПОУ 42132581

UA 303005060000026002001048070

у АТ "Перший Інвестиційний Банк"

м. Київ, МФО 300506

ІПН  421325811238

 

Директор

 

_____________________О.М. Валентий

М.П.

Споживач: