Додаток  2

до Договору про постачання

електричної енергії постачальником

універсальних послуг 

 

Комерційна пропозиція №1-УП

для  побутових споживачів (населення)

 

Постачальник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

(ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК")

 

Дана комерційна пропозиція пропонується на території Кіровоградської області та здійснення господарської діяльності з розподілу (передачі) електричної енергії наступних операторів систем розподілу: ПрАТ "Кіровоградобленерго", АТ "Укрзалізниця" та АТ "Полтаваобленерго".

 

1.      Механізм визначення ціни.

1.1. При розрахунках за спожиту побутовими споживачами для задоволення комунально-побутових потреб електричну енергію застосовується ціна на електричну енергію, затверджена Кабінетом Міністрів України згідно вимог ЗУ "Про ринок електричної енергії".

Фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів з 01.01.2021р. до 30.09.2021р. становить 168 копійок із ПДВ за 1 кВт*год

Інформація щодо порядку застосування цін (тарифів) для населення розміщуються на сайті Постачальника: www.kresc.com.ua.

1.2. При зміні Кабінетом Міністрів України цін (тарифів) на електричну енергію для побутових споживачів, Постачальник застосовує при розрахунках нові ціни (тарифи) з дати введення їх в дію відповідним нормативним документом.

1.3. За наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки проводяться за відповідними цінами (тарифами) та відповідними тарифними коефіцієнтами, які розміщуються на офіційному веб-сайті ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК". При визначенні вартості спожитої електроенергії за кожним рівнем ціни (тарифу) застосовується питома вага обсягу електроенергії, що спожита у відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду до загального обсягу спожитої електроенергії в цьому періоді.

1.4. Ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу включені до ціни на електричну енергію, що постачається на умовах універсальної послуги відповідно оплату послуг оператора системи передачі та оператора системи розподілу забезпечує ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК".

 

2. Порядок розрахунків

2.1. Платіжні документи (рахунки) на оплату надаються споживачам у відповідних структурних підрозділах ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК", через особистий кабінет побутового споживача на веб-сайті ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" або електронною поштою, факсимільним зв'язком, поштовим зв'язком, кур'єром чи іншими способами з використанням інформаційних технологій у системі електронного документообігу.

Повна оплата вартості обсягу спожитої електричної енергії в розрахунковому періоді проводиться споживачем самостійно за фактичними показами приладів обліку електричної енергії  протягом 10 робочих днів від дати отримання платіжного документа, але не пізніше 20 календарного дня періоду, наступного за розрахунковим. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

У разі оплати за платіжними документами, оформленими Споживачем, ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" періодично (раз на місяць, 2, 3 чи 6 місяців) проводить перерахунок за фактично спожиту електричну енергію, на підставі обсягів відпущеної електричної енергії отриманих від оператора системи розподілу, та надає споживачу коригуючий платіжний документ (надання платіжного документу відбувається згідно абзацу першого даного пункту).

Не отримання Споживачем рахунку Постачальника не звільняє Споживача від виконання зобов'язань з оплати електричної енергії згідно абзацу другого даного пункту.

2.2. Споживач має можливість провести оплату у зручний спосіб за вибором: готівковими коштами, платіжною карткою, безготівковими коштами в центрах обслуговування споживачів, банках або через інші сервіси прямих платежів, з використанням мережі Інтернет (інтернет-банкінг), в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством.

2.3. У разі, якщо Споживачем порушуються терміни оплати з нього стягується в безспірному порядку крім суми основної заборгованості пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми боргу за кожний день прострочення терміну оплати без обмеження періоду її нарахування до дати повної оплати, сума інфляційних втрат та три відсотки річних від простроченої суми заборгованості.   

2.4. За ініціативою споживача ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК"  безоплатно надає оформлений акт звіряння спожитої та оплаченої електричної енергії, відповідно до отриманих від оператора системи фактичних показів приладу обліку споживача. Показники лічильника можуть бути надані споживачем до відповідного оператора системи або до ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" самостійно не пізніше 3-го числа місяця, наступного за розрахунковим, шляхом повідомлення по телефону чи іншими електронними засобами.

2.5. Оплата Споживачем заборгованості після отримання попередження, вважається здійсненою в установлений строк, якщо він завчасно, до 12.00 години дня, що передує дню відключення, підтверджує сплату заборгованості належним чином (шляхом надання копій платіжних документів). В такому випадку постачання електричної енергії Споживачу не припиняється.

  

3. Інші умови.

3.1. Розмір компенсації Споживачу за недодержання ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" якості надання комерційних послуг надається в обсягах та у порядку, затвердженому постановою НКРЕКП №375 від 12.06.2018 року, яка розміщена на офіційному сайті  ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК".

3.2. Споживачі, що визнані у встановленому КМУ порядку вразливими, повідомляють про це ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" у заяві-приєднанні до Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (далі - Договір).

3.3. Споживач має право змінювати Постачальника без сплати будь-яких штрафних санкцій на користь Постачальника у разі дострокового розірвання Договору відповідно до процедури, викладеної в Правилах роздрібного ринку електричної енергії.

3.4. ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" може інформувати Споживача про стан рахунку (заборгованість або переплата) за електричну енергію у телефонному режимі або за допомогою СМС-повідомлень.

3.5. Споживач реєструється в особистому кабінеті для отримання можливості проведення розрахунків через вказаний електронний сервіс.

3.6. Зазначення Споживачем адреси електронної пошти в заяві-приєднанні, або під час реєстрації в особистому кабінеті є одночасним наданням згоди на отримання рахунків та попереджень про припинення постачання електричної енергії в електронному вигляді за вказаною адресою електронної пошти.

Для відкриття отриманої від Постачальника кореспонденції, на електронному пристрої Споживача повинно бути встановлено програмне забезпечення для перегляду електронних документів у форматі *.PDF.

Підтвердженням факту одержання електронного документа Споживачем, є факт його направлення Постачальником на вказану Споживачем адресу електронної пошти.

 Відсутність у Споживача можливості отримати електронний лист на вказану ним електронну адресу або відкрити його через відсутність відповідного програмного забезпечення, не звільняє Споживача від виконання зобов’язань за Договором.

 

4. Термін дії договору

4.1. Договір набирає чинності з дати оплати рахунка, отриманого від ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК", або фактичного споживання будь-яких обсягів електричної енергії, або підписання Споживачем заяви – приєднання до Договору і укладається на строк до 31 грудня 2021р., а в частині розрахунків Договір діє до повного їх  виконання. У випадку відсутності заперечень договір щоразу пролонгується на один календарний рік.

4.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодною із сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов, але ні в якому разі не більше, ніж на термін дії Договору споживача про надання послуг розподілу (передачі) електричної енергії.

Дана комерційна пропозиція діє з 01.09.2021р. до 30.09.2021р.

 

Постачальник:

ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК"

25006, Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, б. 78

Тел.: (0522) 35-82-25

Код за ЄДРПОУ 42132581

UA 303005060000026002001048070

у АТ "Перший Інвестиційний Банк"

м. Київ, МФО 300506

ІПН  421325811238

 

Директор

ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК"

Валентий О. М.

М.П.

 

Споживач: